دوشنبه، بهمن ۲۶

Gmail

دو هفته است زندگی مردم را فلج کرده اند وGmail را بسته اند، من هم منتظر چند سری ایی میل کاری که آدرس Gmail خودم را به آن ها برای مکاتبه داده ام. در کتب تاریخ چند سال بعد چقدر خنده دار خواهد بود که بنویسند دولتی در ایران حکومت می کرد که از ترس مردمش ارتباط ایی-میلی آن ها را مسدود می کرد و ادعا داشت 50 میلیون هوادار دارد.

هیچ نظری موجود نیست: